การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566

|