การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

|

นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดยชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(นายพิชิต บำรุงทรัพย์)หลังจากประกาศไว้เมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรม ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565