การจัดการขยะในครัวเรือน

|

การจัดการขยะในครัวเรือน

ขยะมูลฝอย คือ ของเหลือทิ้งจากการใช้สอยของมนุษย์ซึ่งเกิดจากการอุปโภค บริโภค และกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ในชีวิตประจำวันแต่หากมีการคัดแยกก่อนที่จะทิ้งเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้จะมีคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มขึ้น

ประเภทของขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอย สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพของขยะได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ หรือ ขยะย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะพิษ หรืออันตรายจากชุมชน ซึ่งแต่ละประเภทหากเรามีการคัดแยกแล้ว จะทำให้เราสามารถจัดหาวิธีในการนำไปจัดการและกำจัดได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสมและสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีก

เรามาคัดแยกขยะกันเถอะ

ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลายได้ คือ สิ่งที่ย่อยสลายได้ง่าย สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร หญ้า ใบไม้ ซากพืช ซากสัตว์ เป็นต้น

ขยะรีไซเคิล คือ สิ่งที่ยังมีประโยชน์สามารถนำไปแปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ ขวดและกระป๋องเครื่องดื่ม ถุงพลาสติก เศษโลหะอลูมิเนียม ยางรถยนต์ แผ่นซีดี กล่องเครื่องดื่ม

ขยะอันตรายหรือมีพิษจากชุมชน คือ สิ่งที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนสารอันตราย วัตถุมีพิษ วัตถุกัดกร่อน วัตถุติดเชื้อและวัตถุไวไฟ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์ บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น

ขยะทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นมีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ถุงพลาสติกใส่ขนม ถุงบรรจุผงซักฟอก ซองบะหมี่ ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยส์เปื้อนอาหาร เป็นต้น

ขั้นตอนและการวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน

  1. เตรียมภาชนะเหลือใช้ที่มีฝาปิด
  2. ตัดก้นภาชนะแล้วฝังดินที่ความลึก 2 ใน 3 ของภาชนะ
  3. นำเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ใบไม้ เทใส่ถังแล้วปิดฝา
  4. จุลินทรีย์ / ไส้เดือน ในดิน จะย่อยเศษอาหารในดิน
  5. เมื่อปริมาณเศษอาหารสูงเท่าระดับพิ้นดิน ให้นำดินมากลบแล้วย้ายถังไปทำที่จุดอื่นต่อไป