การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

|

สิ่งแวดล้อมกับโรคไข้เลือดออก เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันโดยตรง เช่น อุณหภูมิความชื้น ขยะมูลฝอยภายในบ้าน ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเป็ฯผลกระทบนำไปสู่แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน จึงขอประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลคุ้งน้ำวนร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในบ้านและบริเวณบ้านโดยรอบ ให้ถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงการสร้างพฤติกรรมอนามัย เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในทุกครัวเรือน ให้มีความใส่ใจต่อสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี