การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคำขอและให้ข้อมูลการอนุญาต

|