การประชุมสภา อบต.คุ้งน้ำวน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

|