การประชุมสภา อบต.คุ้งน้ำวน สมัย สามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

|

การเรียกประชุม

นัดประชุมสภา

กำหนดสมัยประชุม

รายงานการประชุม