การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|