การมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.

|