การรักษาสิ่งแวดล้อมประเพณีสงกรานต์ “สงกรานต์วิถีไทย ท้องถิ่นร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม”

|

การรักษาสิ่งแวดล้อมประเพณีสงกรานต์

  1. รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันสืบสานคุณค่าสาระ และสิ่งที่ควรทำของประเพณีสงกรานต์ โดยการทำความสะอาดบ้านเรือน วัด ศาสนสถานที่นับถือและสถานที่ราชการ
  2. รณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก แก่สถานประกอบการร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ในสถานที่จัดงานไม่ให้ทิ้งของเสีย ไขมัน และขยะลงสู่แหล่งน้ำ หรือพื้นที่สาธารณะโดยให้ทิ้งขยะในภาชนะที่จัดเตรียมไว้
  3. รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ใช้อย่างพอเพียง และเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นกำลังสำคัญในการรักษาทรัพยากรน้ำให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
  4. จัดให้มีถังขยะแบบแยกประเภทเพิ่มเติมอย่างเพียงพอ ณ สถานที่ท่องเที่ยวและบริเวณจัดงานประเพณีสงกรานต์รวมถึงเพิ่มความถี่ของรอบในการเก็บ ขนขยะ เพื่อไม่ให้มีปัญหาขยะตกค้าง
  5. ขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาดและคัดแยกขยะแต่ละประเภท รวมถึงให้ติดต่อกรณีบริเวณที่จัดงานปัญหาถังขยะไม่เพียงพอหรือปริมาณขยะล้นถัง
  6. สนับสนุนและส่งเสริมให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) มีส่วนร่วมในกิจกรรมการรักษาความสะอาด และการคัดแยกขยะในพื้นที่ รวมถึงเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ