การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน

|