การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566

|

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ประกอบกับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศกำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง และกำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

ในการนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดราชบุรี ตลอดจนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบโดยทั่วกัน

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลิอกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน และเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566