กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพรพชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

|

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ร่วมกับ อำเภอเมืองราชบุรี หน่วยงานราชการภายในอำเภอเมืองราชบุรี ผู้นำชุมชน พนักงาน และประชาชนในพื้นที่ตำบลคุ้งนำ้วน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์” โดยมีการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  1. กิจกรรม “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน
  2. กิจกรรม “ปลูกต้นไม้” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งนำ้วน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
  3. กิจกรรม “ปล่อยพันธุ์ปลาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ณ วัดเหนือวน หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งนำ้วน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี