กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

          เมื่อวันที่ 25 – 26 เมษายน 2565 อบต.คุ้งน้ำวน ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ประชาชนตำบลคุ้งน้ำวน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน