กิจกรรมอบรมส่งเสริมพัฒนากระบวนการคิด ฝึกทักษะทางสมอง และการแข่งขัน “ลับสมองประลองปัญญา” ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำตำบลคุ้งน้ำวน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

ในวันที่ 20 ธันวาคม  2565  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมพัฒนากระบวนการคิด ฝึกทักษะทางสมอง และการแข่งขัน “ลับสมองประลองปัญญา” ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำตำบลคุ้งน้ำวน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยจัดอบรมภายใต้หัวข้อการส่งเสริมพัฒนากระบวนการคิด และฝึกทักษะทางสมอง และจัดการแข่งขันลับสมองประลองปัญญา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น และเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกัน