กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

|

 

     นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมประจำเดือนของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ในประเด็นดังนี้
1)การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ
4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565