กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

|

เมื่อวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คุ้งน้ำวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.คุ้งน้ำวน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2566 ณ หมู่ที่1 – หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อทำให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทุกพื้นที่
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องและรับผิดชอบ
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังจากถูกสุนัขกัด

หมู่ที่ 1 -หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งน้ำวน

หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งน้ำวน