ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่นอาสารักษ์น้ำ ปล่อยปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้จัดทำกิจกรรมท้องถิ่นอาสารักษ์น้ำ ปล่อยปลา โดยมีวัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและสร้างระบบนิเวศวิทยาให้มีความอุดมสมบูรณ์
  2. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อการยังชีพหรือจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
  3. เพื่อเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนเกิดความสามัคคี มีส่วนร่วมและเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการ ดูแล รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในวันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ วัดเหนือวน หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน