ฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564)

|