ฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)

|