บุคลากรเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาหลักสูตรเทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ

|

บุคลากรเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาหลักสูตรเทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม พ.ศ.2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร