ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

|

ด้วยอำเภอเมืองราชบุรีได้รับแจ้งจากจังหวัดราชบุรี ว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อประกาศให้โรคฝีดาษวานร หรือฝีดาษลิง (Monkeypox) เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ลำดับที่ 56 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยประกาศฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 และมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป