ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและการระบายน้ำเขื่อนแม่กลอง ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2565

|