ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565

|

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลคุ้งน้ำวน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย นโยบายพัฒนาจังหวัดและแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2565 – 2570) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะมูลฝอย  ณ  แหล่งกำเนิด และจัดระบบการเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนให้มีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565