กำหนดระยะเวลาการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

|