ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนทั่วไปร่วมประเมินแบบวัดความรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านระบบ ITA

|