ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมกับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี

|

📢ด้วยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

🙏อบรมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (อบรมล่ามภาษามือชุมชน)

🙏อบรมเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ ยุค 4.0

***โดยผู้ที่สนใจแจ้งรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามรายละเอียดดังกล่าว ภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 (หรือจนกว่าจะครบจำนวน) โดยการจัดอบรมวัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ท่านต่อไป