ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสาธารณะ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7  ตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|