ประชาสัมพันธ์โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสาธารณะ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งนำ้วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|