“การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

|

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง และการประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาและปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่าของแม่น้ำลำคลอง และเสริมสร้างทักษะความรู้ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมบริเวณแม่น้ำลำคลองให้สะอาดสดใสปราศจากขยะ และเชิญชวนประชาชนผลิตกระทงจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ วัสดุเหลือใช้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ 1 กระทง 1 ครอบครัว 1 คู่ กระทง 1 แก๊ง 1 กระทง เป็นต้น