ประชาสัมพันธ์ สิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ

|

                  ผู้สูงอายุ หมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งจะได้รับสิทธิ สวัสดิการ และการคุ้มครองต่าง ๆ ดังนี้