ประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566

|

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดยนายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ร่วมกับประชาคมตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลคุ้งน้ำวน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบต.คุ้งน้ำวน และประชาชนในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวนทุกท่าน ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน