ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

|

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน