ประชุมสภา อบต.คุ้งน้ำวน สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 (เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566)

|

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คุ้งน้ำวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน

การเรียกประชุม

นัดประชุมสภา