ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ 4/2565

|

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 ได้ดำเนินการโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม มีแม่น้ำสายสำคัญคือ แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำแควใหญ่ และแม่น้ำแควน้อย โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปีละ 4 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน สิงหาคม พ.ศ. 2565 และได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ 4/2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว