พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน (Dos & Don’ts)

|

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน (Dos & Don’ts) เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม