มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน ให้ความสำคัญกับมาตรการประหยัดพลังงาน