ยาเสพติด ภัยร้ายใกล้ตัว!!!

|

โทษพิษภัยของยาเสพติด **ต่อตนเอง** – ด้านร่างกาย – ด้านอารมณ์ **ต่อครอบครัว** – เสียทรัพย์สิน/เงินทอง – เสียชื่อเสียง – ครอบครัวแตกแยก **ต่อชุมชน** – ความไม่ปลอดภัยต่อร่างกาย – ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สิน

ชุมชนปลอดภัย ต้องเริ่มด้วยความเชื่อมั่น 4 ประการ 1. ปัญหายาเสพติดไม่สามารถปราบปรามอย่างเดียว ต้องควบคู่ทั้งการป้องกัน เฝ้าระวัง บำบัดรักษา 2. ต้องแก้ปัญหาหลายด้าน จึงไม่มีใครสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้โดยลำพัง ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน 3. คนในหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกันเองจะรู้ปัญหาดีที่สุด 4. หมู่บ้าน/ชุมชนต้องเริ่มด้วยตนเองก่อน