รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

|

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน นำโดย นายพิชิต  บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ครูกศน. ตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.คุ้งน้ำวน ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการประชาสัมพันธ์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กำจัดลูกน้ำยุงลาย ปล่อยปลากินลูกน้ำ ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน วัด และโรงเรียน ในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน