รณรงค์สร้างความตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเข้าสู่วัยสูงอายุ

|

 

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนโครงสร้างทางประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงอายุตั้งแต่ปี 2548 และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2563 ซึ่งจะมีผู้สูงอายุมากถึง ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด อันเป็นผลสืบเนื่องจากปริมาณผู้สูงอายุมากขึ้น และมีอายุยืนยาวยิ่งขึ้น ในขณะที่จานวนเด็กเกิดใหม่น้อยลง

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ สังกัดสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้กับการเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุ จึงได้จัดทำสื่อให้ความรู้เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเข้าสู่วัยสูงอายุให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันอย่างมีคุณภาพ