รณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการประชาสัมพันธ์ ทำลายแหล่งเพะพันธุ์ยุงในครัวเรือน โรงเรียน สถานศึกษา และศาสนสถาน พร้อมทั้งการแจกเอกสาร แผ่นพับและทรายอะเบท ให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน ออกดำเนินการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เริ่มต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กำจัดลูกน้ำยุงลาย ปล่อยปลากินลูกน้ำ ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน วัด และโรงเรียนในพื้นที่ทั้งตำบล