“รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสุขอนามัยของมือ : Unite for Universal Hard Hygiene”

|

กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 “รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสุขอนามัยของมือ : Unite for Universal Hard Hygiene” เพื่อเป็นการรณรงค์ และสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเล้างมือด้วยน้ำ และสบู่อย่างถูกต้อง 7 ขึ้นตอน และเป็นมาตรการหลักในการป้องกันโรค และหยุดการแพร่ระบาดของโรคได้