รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

|

วันที่ 9 ธันวาคม 2565

            องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ณ ห้องประชุมแม่กลอง  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

โดยผลการประเมินระดับ AA คะแนน 97.49