รายงานผลการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

|