รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|