ลงพื้นที่เก็บข้อมูล การขออนุญาติก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดราชบุรี (ชุดเล็ก)

|

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้มอบหมายให้ นายชัยชนะ อ่อนละมูล รองนายก อบต.คุ้งน้ำวน นางณณัฐ หอมชื่น ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกับ คณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาติก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดราชบุรี (ชุดเล็ก) ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ตามที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดจันทคาม หมู่ที่ 6 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี