ลงพื้นที่เยี่ยมผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC) และผู้พิการติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน

|

เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน นำทีมโดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน นายสกล เรืองศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน นายอุกฤษฏ์ กรับทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ร้านปั๊กชัง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน

            ลงพื้นที่เยี่ยมผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC) และผู้พิการติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน จำนวน 25 ราย และติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการของระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

            ขอขอบคุณ ร้านปั๊กชัง ในการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค