“วันเด็กแห่งชาติประจำตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปี พ.ศ.2566”

|

ในวันเสาร์ที่  14  มกราคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนได้จัดโครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำตำบลคุ้งน้ำวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาผ่านกิจกรรมต่าง ๆที่จัดขึ้น และเพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  กิจกรรมประกอบด้วย  กิจกรรมแต่งแต้มเติมสี  การตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    คุ้งน้ำวน การมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน “ลับสมองประลองปัญญา” การแสดงของ ศพด.อบต.คุ้งน้ำวน กิจกรรมการเล่นเกม  และการรับประทานอาหาร ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะผู้บริหาร นำทีมโดยท่านนายกพิชิต  บำรุงทรัพย์  สมาชิกสภา อบต.คุ้งน้ำวน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วย แพทย์ประจำตำบล ประธานชมรมต่าง ๆ ตลอดจนร้านค้าต่าง ๆ ในชุมชนที่ให้การสนับสนุนอาหารและของรางวัล ส่งผลให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำเร็จได้ด้วยดี