เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565

|

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งปีนี้ได้กำหนดประเด็นของการรณรงค์ไว้ว่า “Tobacco : Threat to our environment”

โดย กระทรวงสาธารณสุข กำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีนี้ว่า “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้ภาคีด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบทั่วโลก สร้างกระแสให้ผู้สูบบุหรี่ ใช้วาระนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากยาสูบ สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากวงจรการปลูก การผลิต การจัดจำหน่ายยาสูบ ของเสีย และขยะที่เกิดจากการสูบบุหรี่

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน เชิญชวนประชาชน “เลิกสูบ ลดเสี่ยง” เพื่อส่งเสริมให้เลิกสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท และการเลิกบุหรี่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของโรคโควิด-19 เน้นย้ำการปฏิบัติบนแถวชีวิตวิถีใหม่ เพื่อช่วยกันยกระดับ สู้โควิด-19 ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ สามารถโทรศัพท์ได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 ฟรีทุกเครือข่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง และหากต้องการเลิกสูบสามารถปรึกษาและขอคำแนะนำได้ที่โรงพยาบาลยโสธร โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่ง และรวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง