เตรียมพร้อมด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม.. รองรับภัยแล้ง

|

แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

  1. ติดตามสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในพื้นที่
  2. เตรียมความพร้อมของสถานบริการ การสาธารณสุข สำรวจและจัดทำแผนเผชิญเหตุ กรณีขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ
  3. จัดเตรียมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในช่วงภัยแล้งให้แก่ประชาชน เช่น คลอรีนน้ำ สารส้ม หยดทิพย์ เป็นต้น
  4. สื่อสาร เตือนภัยสถานการณ์ภัยแล้ง ให้กับประชาชนทราบ เพื่อเตรียมสำรองน้ำสะอาดใช้ในชุมชนและครัวเรือน
  5. การเตรียมการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในช่วงเกิดภัยแล้ง เช่น การจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การดูแลความสะอาดตลาด ร้านอาหาร การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค เป็นต้น แนวปฏิบัติสำหรับประชาชน 1. ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง และปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มเปราะบางในบ้าน เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภคน้ำไม่สะอาด 3. กินอาหารปรุงสุกใหม่ และปรับปรุงคุณภาพน้ำในครัวเรือนก่อนนำมาดื่ม เช่น ต้ม กรอง เป็นต้น 4. สำรองน้ำในนครัวเรือน ทำความสะอาดที่กักเก็บน้ำและทำความสะอาดตัวกรองนน้ำ 5. วางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่เปิดน้ำทิ้งขณะที่ไม่ใช้ ใช้น้ำจากฝักบัวแทนการตักอาบ และนำน้ำจากการอาบน้ำ ซักผ้า ล้างจาน มาใช้รดน้ำต้นไม้ 6. เน้นปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น พืชตระกูลถั่ว ข้าวโพด มันสำปะหลัง เป็นต้น 7. งดจุดไฟ เผาหญ้า หรือสูบบุหรี่ ในพื้นที่ที่มีเศษวัสดุ เชื้อเพลิง หญ้าแห้ง เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้